P.I. Works
Teknopark Istanbul Sanayi Mah.
Teknopark Bul. No:1/3A 101
34906 Pendik/Istanbul

T: + 90 216 999 1099
F: + 90 216 912 1099

PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION POLICY

PIWORKS TR BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Company”) takes maximum care of security of your personal data. In this regard we give importance to process and storage of personal data provided to us in accordance with the Law on Protection of Personal Data numbered 6698 (“Law").

1. Collection, Processing and Purposes of Processing of Personal Data

Your personal data (information that identifies you directly or indirectly) including your special personal data from time to time (e.g. health data, criminal record) shall be collected and processed by our Company;

General Purposes

Identity and contact information for general commercial activities, including communication, compliance, and payments
Contact information needed for identification, investigation, prevention, notification to relevant parties and resolution of legal / commercial disputes arising from contracts
All data required to establish a right, to ensure the security of our Company, to fulfill our legal obligations and attain legitimate purposes of our Company

Website Visitors and those who submit an information request

Contact information to provide information about our company

Customers / Vendors / Business partners and their employees

Contact information to perform customer satisfaction surveys
Information needed to fulfill our contractual obligations towards you
Contact information needed to receive/send payments

Candidates for employment

Information on your resume for recruitment process
Information acquired through 3rd party human resources companies including your education, past employment, skills, references
Information provided by references

Past Employees

Information including contact, compensation, payments, general payroll information, travel, spending, past experience, dependents and health; required for compliance with the occupational health safety and general employment legislation

2. To Whom and For Which Purposes the Processed Personal Data May Be Transferred

When it is required for the purposes stated above, we may transfer your personal data to our business partners, solution partners, group companies, suppliers, persons who perform services, governmental institutions and offices and/or other countries within the scope of conditions and purposes of processing of personal data stated in articles 8 and 9 of the Law.

3. Method and Legal Cause of Collection of Personal Data

Your personal data is obtained through various means of communication including written or electronic communication and is used by us for fulfillment of our Company’s contractual obligations and for compliance with our legal obligations. Consequently, your personal data is processed and transferred within the scope of conditions and purposes of processing of personal data stated in articles 5 and 6 of the Law and for the purposes stated in article 1 and 2 of this notice.

In addition, your personal data is collected by cameras within our office locations in accordance with our Company’s lawful purpose stated above, in order to ensure the security within the Company.

4. Data Security

Our Company protects your personal data in full compliance with all reasonable technical and administrative security controls, which are required to be conducted according to information security standards and procedures, and at an appropriate level against the potential risks.

5. Data Subject's Rights

When you submit your requests regarding your rights to our Company, our Company shall respond to such request by the methods stated in this notice without any charge and within 30 days at the latest, depending on the nature of the request.

You have the following rights;

 1. Right to know whether your personal data is processed,
 2. Right to request information about the scope of such processing,
 3. Right to know the purpose of processing of personal data and whether the personal data is used in accordance with such purpose,
 4. Right to know the third parties to which your personal data are transmitted domestically or abroad,
 5. If your personal data is processed wrongfully or deficiently, right to request for correction of the data and notification to be sent thereof to third parties, to which data is transferred,
 6. Right to request for deletion or disposal of your personal data,
 7. Right to object to occurrence of a conflict of interest against the data subject, which results from the analyses of the processed data exclusively by automatic systems,
 8. Right to request for compensation for the damages incurred due to unlawful processing of personal data,

As per article 13/1 of the Law, in order to submit any query or request with regards to your above mentioned rights, you may fill out the attached Personal Data Request Form and submit it to our Company’s address at Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/3A/101 Pendik/İstanbul in person or via mail.

P.I. Works
Teknopark Istanbul Sanayi Mah.
Teknopark Bul. No:1/3A 101
34906 Pendik/Istanbul

T: + 90 216 999 1099
F: + 90 216 912 1099

AYDINLATMA BEYANI

PIWORKS TR BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami özeni göstermektedir. Bu kapsamda, tarafımıza iletilen kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu") uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine önem atfetmekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlar için toplanacak ve kullanılacaktır:

Genel Amaçlar

Her türlü süreç, ticari, hukuki, iletişim ve finansal işlerde kullanılmak üzere kimlik bilgileri
Sözleşmelere ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi için iletişim bilgileri
Kanun kapsamında bir hakkın tesisi için gerekli bilgiler
Şirketimizin meşru amaçları için kişisel verilerinizin işlenmesine gerek olması halinde gerekli bilgiler
Şirketimizin kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için gerekli bilgiler

Web sitesini ziyaret edenler – bilgi formunu dolduranlar

Şirket ürünleri hakkında bilgi vermek amacı ile iletişim bilgileri

Müşteriler / Tedarikçiler / İş ortakları ve çalışanları

Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi için iletişim bilgileri
Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli bilgiler
Ödemeler konusunda iletişimde bulunmak amacı ile iletişim bilgileri

Çalışan adayları

İşe alım süreçlerinde kullanılması amacı ile adayların özgeçmişinde yer alan veya adayların sağlayacağı bilgiler
İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren firmalar aracılığı ile elde edilen temel kişisel iletişim bilgileri, geçmiş iş deneyimi, yetenek ve becerileri, referans bilgileri,
Referansların sağlayacağı bilgiler

Geçmiş çalışanlar

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için kendilerinden temin edilen temel iletişim ve kimlik bilgileri, maaş, ödemeler ve genel bordro bilgileri, seyahat ve harcama bilgileri, geçmiş iş deneyimi bilgileri, aile yakınları bilgisi, sağlık bilgileri

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen amaçlar için gerekli olduğu hallerde; kişisel verilerinizi iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize, topluluk şirketlerine, tedarikçilere, hizmet ifasında bulunan kişilere, kamu kurum ve kuruluşlarına ve/veya diğer ülkelere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarabiliriz.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü yazılı ya da elektronik iletişim içerisinde çeşitli vasıtalarla, Şirketimizin akdetmiş olduğu sözleşmeler kapsamında ifa etmesi gereken Şirketimiz yükümlülüklerinin ifası ve mevzuattan doğan mesuliyetlerini yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu kapsamda, kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu metnin 1 ve 2 numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılmaktadır.

İlaveten, Şirketimizin yukarıda yer alan meşru amacı doğrultusunda Şirket içinde güvenliğin sağlanabilmesi için; ofislerimiz içinde görüntüleriniz kameralar ile de toplanmaktadır.

4. Veri Güvenliği

Şirketimiz, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm makul teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla ve muhtemel risklere karşı uygun bir düzeyde korumaktadır.

5. Veri Sahibinin Hakları

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, işbu Aydınlatma Beyanı’nda düzenlenen yöntemlerle talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevaplandıracaktır.

Bu kapsamda aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili herhangi bir soru veya talep için ekte yer alan Kişisel Veriler Talep Formu’nu doldurarak; Şirketimizin Sanayi Mah. Teknopark Bulvarı No:1/3A/101 Pendik/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir yahut posta yoluyla iletebilirsiniz.